• Kleding

  Kleding kun je bestellen via de Webshop van Leugemors via de volgende link: http://clubs.deventrade.com/nl/longa-30/

  Trainingspakken s.v. Longa’30
  Onder de volgende voorwaarden worden trainingspakken uitgegeven aan de competitiespelende jeugdleden:
  1. Het trainingspak blijft ten alle tijden eigendom van s.v. Longa’30.
  2. Het is niet toegestaan het trainingspak uit te lenen aan derden.
  3. De leden dienen het trainingspak goed te onderhouden en indien nodig gedegen te repareren.
  4. Het trainingspak dient op eerste aanvraag van s.v. Longa’30 direct en in goede staat en schoon te worden ingeleverd. Het trainingspak wordt in ieder geval ingenomen als het lid:
  a. stopt met competitiespelen,
  b. zijn / haar lidmaatschap van s.v. Longa’30 opzegt
  5. De kosten van het trainingspak komen voor rekening van s.v. Longa’30. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de leden jaarlijks een beperkte gebruikersvergoeding dienen te betalen voor het ter beschikking gestelde trainingspak. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.
  6. Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de kleding stelt het lid de kledingcommissie van s.v.Longa’30 hiervan direct op de hoogte. Ingeval de oorzaak bij het lid ligt ?? dit ter beoordeling van de kledingcommissie ?? zal het lid zo spoedig mogelijk een vervangend trainingspak of onderdeel ervan ontvangen en zal het lid bij verlies of onherstelbare beschadiging de volledige vervangingswaarde van het trainingspak of onderdeel ervan aan s.v. Longa’30 dienen te vergoeden. In geval de schade op een derde verhaald kan worden zal het lid de ontvangen schadevergoeding terstond aan s.v. Longa’30 doen toekomen.

  7. Er wordt geen trainingspak verstrekt dan na ondertekening van het kledingreglement.
  8. Het is niet toegestaan logo’s of sponsoruitingen toe te voegen aan het trainingspak.
  9. Elke speler krijgt een uniek nummer toegewezen in de vorm van 2 labels (oranje voor het trainingsjasje en wit voor de trainingsbroek) met hetzelfde nummer, deze behoudt hij het hele seizoen en levert deze aan het eind van het seizoen weer in gezamelijk met het trainingspak.
  10. De trainingspakken mogen niet gedragen worden tijdens trainingen of andere gelegenheden dan genoemd in artikel
  11. De trainingspakken dienen verplicht gedragen te worden:
  a. tijdens oefen- en competitiewedstrijden;
  b. tijdens toernooien;
  c. tijdens huldigingen en prijsuitreikingen.
  12. Indien een lid bij herhaling de afspraken in artikel 11 niet nakomt kunnen disciplinaire maatregelen door het Bestuur van s.v. Longa’30 worden genomen.
  13. UITZONDERING: Indien leden tevens lid zijn van een selectieteam op regionaal of landelijk niveau én zij kunnen een ondertekend contract overleggen waaruit blijkt dat zij verplicht gesteld worden een ander trainingspak te dragen dan het s.v. Longa’30 trainingspak dan kan van de bovenstaande regels afgeweken worden. Voorwaarde is wel dat er vooraf overleg plaats vindt met minimaal twee bestuursleden van s.v. Longa’30 en dat inzage gegeven wordt in het betreffende contract.
  14. Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van s.v. Longa’30.
  15. Door ondertekening van dit kledingreglement trainingspakken verklaart het lid zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

  Een kopie van dit ondertekende reglement zal aan het lid verstrekt worden.

  Clubtenue s.v. Longa’30.
  1. Het clubtenue van de vereniging bestaat uit een:?? oranje gesublimeerd shirt:
  ?? voorzijde voorzien van het clublogo wit, de welbekende V in het wit en eventueel shirtreclame ?? achterzijde voorzien van de ronding in het wit en een rugnummer in het wit.
  ?? het shirt is volledig gesublimeerd incl. logo, reclame etc.
  ?? witte broek met binnenbroek, voorzien van het logo van s.v. Longa’30.
  ?? witte kousen voorzien van het logo van s.v. Longa’30.
  2. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
  3. Een door een sponsor aan een team ter beschikking gesteld tenue, dient door een ieder van het betreffende team gedragen te worden.
  4. Jeugdleden die spelen in een niet-gesponsord team krijgen van s.v. Longa’30 een clubtenue.
  5. Voetballende leden zijn verplicht tot het dragen van een clubtenue tijdens wedstrijden die georganiseerd worden door de vereniging of de KNVB.
  6. Het ter beschikking gestelde tenue door een sponsor aan een elftal blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen ingeleverd te worden in goede staat.
  7. Het door een sponsor ter beschikking gestelde materialen aan een lid of elftal blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen in goede staat ingeleverd te worden.
  8. Men is VERPLICHT om nieuwe shirts en shirts voorzien van shirtreclame eerst voor te leggen aan de sponsorcommissie. Dit geldt in het bijzonder voor de vorm, grootte en plaats van de reclame.
  Kledingfonds, kledingbijdrage en kledingvertstrekking t.b.v. de JEUGD.
  1. Ieder spelend jeugdlid van de s.v. Longa’30 betaalt met ingang van 1 januari 2007 een kledingbijdrage, dit is een jaarlijkse vergoeding en is tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 november 2006 vastgesteld. Deze kledingbijdrage is voor het seizoen 2010-2011 vastgesteld op € 18,00
  2. Ieder spelend jeugdlid van de s.v. Longa’30 speelt met ingang van seizoen 2006 / 2007 in door de vereniging verstrekte en in bruikleen verstrekte voetbalkleding van s.v. Longa’30 (shirt, broek en kousen).
  3. De kledingbijdrage die in de maand september wordt betaald, wordt door de vereniging in dit zelfde seizoen besteed. Nieuwe spelende jeugdleden die tijdens het seizoen lid worden betalen een evenredig deel van de kledingbijdrage.
  4. Het is niet toegestaan wedstrijdkleding en trainingspakken tijdens een training en/of "op straat" te dragen.
  5. De shirts zal per seizoen bekeken worden en in overleg met een mogelijke sponsor vervangen worden. Broeken zullen 1 x per 4 voetbalseizoenen worden vervangen. De levensduur van voetbalkousen wordt vastgesteld op 2 voetbalseizoenen (bij een kortere levensduur wordt door het jeugdlid de werkelijke vervangingsprijs betaald aan de vereniging, die vervolgens in vervanging voorziet. (werkelijke prijzen worden betaald bovenop de jaarlijkse kledingbijdrage).
  6. In de maand juni zal een inventarisatie van de bestaande wedstrijdkleding worden gehouden. Een commissie van deskundigen (vanuit de senioren- en jeugdcommissie) zal vaststellen hoelang deze kleding nog meekan (maximaal nog 2 seizoenen; uitgaande van een levensduur van 4 jaar). Uiteraard kan deze kledingcommissie hiervan afwijken.
  7. Teamsponsoren kopen de kleding op specificatie van s.v. Longa’30. De spelende jeugdleden van het betreffende team betalen dan toch hun kledingbijdrage. Dit verenigingsstandpunt komt voortuit sociale overwegingen.
  8. De leider van het team krijgt de benodigde kleding aan het begin van het seizoen verstrekt en levert deze aan het eind van het seizoen weer in bij de hiervoor aangegeven persoon.
  9. Shirts en broeken worden collectief gewassen via een door het team opgestelde waslijst; kousen worden verstrekt aan het spelende lid en worden aan het einde van het seizoen ingenomen.
  10. Alle teams leveren de shirts, broeken en kousen in bij de kledingcommissie. Wel zal rekening worden gehouden met de sponsorwensen.(shirts, broeken en kousen, die nog langer meekunnen zullen weer verstrekt worden aan hetzelfde team). Wel zal een kledingbijdrage worden gevraagd aan ieder jeugdlid.
  11. In het gehele amateurvoetbal (dus ook bij alle jeugd) is het dragen van scheenbeschermers al jaren VERPLICHT. Spelers die geen scheenbeschermers dragen mogen niet aan de
  wedstrijd deelnemen.
  Keepersplan s.v. LONGA’30 Jeugd:
  1. Iedere jeugdkeeper van de s.v. Longa’30 die iedere week intensief deel neemt aan de keepers training wordt voorzien van een zogenaamde keeperoverall. Daarnaast krijgt hij per seizoen een vergoeding voor keeperhandschoenen. Deze vergoeding is voor de A ?? B ?? C keepers € 27,50 per seizoen. Voor de D ?? E ?? F keepers bedraagt deze € 12,50.
  2. Iedere jeugdkeeper van de s.v. Longa’30 levert deze overall aan het eind van het seizoen weer in bij zijn keeperstrainer. Deze door de vereniging verstrekte en in bruikleen verstrekte keeperoverall blijft eigendom van s.v. Longa’30.