• Beste leden,

  Onderstaand vinden jullie de agenda voor de ALV; er worden belangrijke zaken besproken en we hopen dan ook op een grote opkomst!

  Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 6 november 2017 om 20.00 uur in de Treffer

   

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2016
  4. Verslagen bestuurscommissies
  5. Financieel verslag seizoen 2016-2017
  6. Verslag kascommissie
  7. Verkiezing leden van de kascommissie
  8. Vasstelling begroting 2017-2018
  9. Voorstel vaststelling begroting 2018-2019
  10. Vaststelling contributies 2018-2019
  11. Verkiezing bestuursleden
   1. Aftredend en herkiesbaar voor de periode van 1 jaar: Marcel Eekelder
   2. Aftredend en niet herkiesbaar: Vincent Weeber; Het bestuur stelt voor John Domhof te benoemen
   3. Aftredend en niet herkiesbaar: Johan Heutinck; Kandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering ingediend worden
  12. Invoering VOG (Verklaring omtrent Gedrag)
  13. Mededelingen vanuit SJOL, SAB, Reservebank en Businessclub
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

  Onderstaand ook de link naar een pdf van de agenda:

  2017-10 Agenda ALV 06-11-2017